Student Voice (Democracy) Co-ordinator

Closed 04/08/2021

Student Voice (Democracy) Co-ordinator (SVDC)

Full-time, 35 hours per week

Annual Salary £19,612 (Grade 4)

We are an award-winning Students' Union and through our charitable and commercial activities, are the principal voice of students studying at Swansea University.

We are now recruiting for a Student Voice (Democracy) Co-ordinator (SVDC) to enhance student’s time at Swansea University by supporting the active engagement of elected officers and representatives in their work for the Union and University. 

As the lead contact for elected Officers, the SVDC will ensure that they are supported, motivated and able to access the required resources needed to achieve their personal and organisational objectives. 

The exciting role includes developing handover, induction and training programmes for the effective development of Officers and Union Representatives in order to enable them to shape the educational and wider university experience. The position also includes responsibilities within the Union’s democratic processes such as being the lead staff member for planning and delivering the Full Time Officer elections and taking the position of an Assistant Returning Officer (ARO). 

The successful candidate will ideally be educated to degree level and have at least one year’s experience in a similar role although this is not essential as full training will be provided.

We offer a competitive salary, excellent holidays, flexible working, and an exciting opportunity to work within a highly motivated team of staff dedicated to improving the student experience.

The Union is an Equal Opportunities Employer, we value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community.

Applications must be made via our Application Form, which is available via our Recruitment Portal at https://susustaff.com/apply/

Applications Close: Midday Wednesday 4th August 2021

Interviews: Provisionally scheduled for week commencing August 16th, 2021

Expected Start Date: September 2021

Further details and Job Description (also available in Welsh) can be requested from our HR Team at:

lisa.pritchard@swansea-union.co.uk

Cydlynydd Llais y Myfyrwyr (Democratiaeth) (SVDC)

Llawn-amser, 35 awr yr wythnos

Cyflog Blynyddol £19,612 (Gradd 4)

Rydym yn Undeb Myfyrwyr arobryn a thrwy ein gweithgareddau elusennol a masnachol, ni yw prif lais myfyrwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Rydym bellach yn recriwtio ar gyfer Cydlynydd Llais y Myfyrwyr (Democratiaeth) (SVDC) i wella amser myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe trwy gefnogi ymgysylltiad gweithredol swyddogion etholedig a chynrychiolwyr yn eu gwaith yn yr Undeb a'r Brifysgol.

Fel y prif gyswllt ar gyfer swyddogion etholedig, bydd y SVDC yn sicrhau eu bod yn cael cefnogaeth a chymhelliant, ac eu bod yn gallu cyrchu'r adnoddau angenrheidiol sydd eu hangen i gyflawni eu hamcanion personol a sefydliadol.

Mae'r rôl gyffrous hon yn cynnwys datblygu rhaglenni trosglwyddo, sefydlu a hyfforddi ar gyfer datblygu Swyddogion a Chynrychiolwyr yr Undeb yn effeithiol er mwyn eu galluogi i lunio'r profiad addysgol a phrifysgol ehangach. Mae'r swydd hefyd yn cynnwys cyfrifoldebau o fewn prosesau democrataidd yr Undeb megis bod yn aelod staff arweiniol dros gynllunio a darparu etholiadau Swyddogion Llawn-amser a chymryd rôl Swyddog Canlyniadau Cynorthwyol (ARO).

Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus addysg lefel gradd ac o leiaf blwyddyn o brofiad mewn rôl debyg er nad yw hyn yn hanfodol gan y darperir hyfforddiant llawn.

Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol, gwyliau rhagorol, gweithio hyblyg, a chyfle cyffrous i weithio o fewn tîm o staff uchel eu cymhelliant sy'n ymroddedig i wella profiadau myfyrwyr.

Mae'r Undeb yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Rhaid gwneud ceisiadau trwy ein Ffurflen Gais, sydd ar gael trwy ein Porth Recriwtio: https://susustaff.com/apply/

Ceisiadau’n Cau: Canolddydd ar Ddydd Mercher 4 Awst 2021

Cyfweliadau: Wedi'i drefnu dros dro ar gyfer yr wythnos yn cychwyn Awst 16, 2021

Dyddiad Dechrau Disgwyliedig: Medi 2021

Gellir gofyn am fanylion pellach a Swydd Ddisgrifiad (hefyd ar gael yn Gymraeg) gan ein Tîm AD ar:

lisa.pritchard@swansea-union.co.uk