Web & Membership Data Co-ordinator

Closed 04/03/2020

Web & Membership Data Co-ordinator 

Full-time, 35 hours per week

Annual Salary £19,612 (Grade 4.11)

We are a registered charity and the principle voice of students studying at Swansea University. Through our charitable and commercial activities, we provide valuable support to our membership and enhance their time at University.

The role of the Web and Membership Data Co-ordinator is to ensure a high standard of front-end design, layout and content maintenance of Union website as well as the smooth functioning of related back-end membership data services.

The role also provides support to our I.T. Co-ordinator in ensuring the continued availability of our IT systems (hardware and software)

Ensuring organisational wide compliance with GDPR legislation is a key responsibility within this role.

We offer a competitive salary, excellent holidays, flexible working and an exciting opportunity to work within a highly motivated team of staff dedicated to improving the student experience.

 Applications must be made via our Application Form, which is available via our website at https://susustaff.com/apply/

Applications Close: Midday Wednesday 4th March 2020

Interview: Provisionally scheduled for Wednesday 18th March 2020

Expected Start Date: Monday 27th April 2020

Further details and Job Description (available in Welsh and English) can be requested from our HR Team at:

lisa.pritchard@swansea-union.co.uk


Cydlynydd y We a Data Aelodaeth

Llawn-amser, 35 awr yr wythnos

Cyflog Flynyddol £19,612 (Gradd 4.11)

Rydyn ni’n elusen gofrestredig a phrif lais myfyrwyr sy’n astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Drwy ein gweithgareddau elusennol a masnachol, rydyn ni’n darparu cymorth i’n haelodaeth i ehangu ar eu hamser yn y Brifysgol.

Rôl Cydlynydd y We a Data Aelodaeth yw sicrhau safon uchel o ddyluniad pen-blaen, rheolaeth cynllun a chynnwys gwefan yr Undeb, yn ogystal â gweithrediad llyfn gwasanaethau aelodaeth data'r ochr gefn.

Mae’r rôl hefyd yn darparu cymorth i’n Cydlynydd TG drwy sicrhau argaeledd parhaol ein systemau TG (caledwedd a meddalwedd)

Mae sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth GDPR ar draws y sefydliad yn gyfrifoldeb allweddol yn y rôl hon.

Rydyn ni’n cynnig cyflog cystadleuol, gwaith hyblyg a chyfle cyffrous i weithio o fewn tîm o staff sy’n ymroddedig at wella profiad myfyrwyr.

 Rhaid i geisiadau gael eu gwneud drwy ein Ffurflen Gais, sydd ar gael ar ein gwefan ar 

Ceisiadau’n Cau: Canolddydd Dydd Mercher 4ydd Mawrth 2020

Cyfweliad: Trefniad dros dro ar gyfer Dydd Mercher 18fed Mawrth 2020

Dyddiad Dechrau Disgwyliedig: Dydd Llun 27ain Ebrill 2020

Gellir gofyn am fanylion pellach a’r Swydd Ddisgrifiad (ar gael yn y Gymraeg a Saesneg) drwy e-bostio ein tîm Adnoddau Dynol ar:

lisa.pritchard@swansea-union.co.uk